top of page

Hlavní strana  >  O nás  >  všeobecné obchodní podmínky

Cestovní agentura Bon travel - Všeobecné smluvní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Cestovní agentura Bon travel s.r.o., IČ: 061 60 859, DIČ: CZ06160859, se sídlem Nuselská 419/92, PRAHA 4 - MICHLE 140 00 PRAHA 4, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 334440 (dále jen „CA“) je oprávněna provozovat činnost v rozsahu uvedeném v ust. § 2 odst. 2 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen „ZCR“), zejména je zprostředkovatelem prodeje zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi (dále jen „CK“), dále nabízí a prodává jednotlivé služby cestovního ruchu – v případě CA se jedná o službu ubytování (dále také jen „služby“).  

II. CENA A PLATBA

2.1. Cena služeb je určena ceníkem zveřejněným na internetové stránce CA (www.bontravel.cz). V ceně jsou zahrnuty všechny služby v rozsahu zveřejněném v internetové nabídce.

2.2. Pokud by došlo v průběhu doby od objednávky k realizaci sjednaného pobytu k nepředpokládaným kurzovním změnám, které by vedly ke všeobecnému zvýšení cen zájezdů dalších CK a cestovních agentur minimálně o 10% původně sjednané ceny, nebo došlo-li by v cílové zemi u tamních partnerů k nepředpokládaným cenovým navýšením, je CA povinna zákazníka na tuto okolnost písemně upozornit a sdělit mu novou cenu. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny a nedojde-li k realizaci služby, je CA povinna zaplacenou zálohu nebo cenu objednateli vrátit, aniž by jí vznikl nárok stornopoplatek. Neobdrží-li CA na upozornění o změně ceny písemnou odpověď do pěti dnů po sdělení, má se zato, že objednatel se zvýšením ceny souhlasí. V tomto případě je povinen zaplatit zvýšenou cenu.

2.3. Dojde-li ke změnám v kurzech či nepředpokládaným cenovým navýšením tak, jak je uvedeno v odst. 2.2. tohoto článku, má CA právo upravit na internetu zveřejněný ceník o příslušné změny.

2.4. CA má právo na zaplacení sjednané ceny služeb objednatelem před jejich poskytnutím.

2.5. Objednatel je povinen uhradit zálohu z ceny sjednaných služeb ve výši 20 %  ihned při rezervaci .

2.6. Doplatek ceny služeb je objednatel povinen uhradit na účet CA nejpozději do 45 dnů před poskytnutím služeb tj. Před prvním dnem objednaného pobytu

2.7. V případě, že objednatel objedná službu v době kratší než 45 dnů před poskytnutím služeb, je sjednaná cena splatná ihned při rezervaci.

2.8. Nebude-li sjednaná cena služeb objednatelem zaplacena nejpozději do termínu splatnosti uvedeného ve na přihlášce, má CA právo objednané služby zrušit a odstoupit od smlouvy.

2.9. Další možnosti platby závisí na podmínkách CK, o kterých je zákazník informován při zaslání vyplněné smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí cestovní služby.

2.10. CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka nebo uvedením chybných údajů při vyplnění smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí cestovní služby. Jakákoliv platba se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je příslušná částka připsána na účet CK nebo CA.

III. OBJEDNÁVKY A REZERVACE

3.1. Zákazník je oprávněn nezávazně objednat libovolné množství zájezdů či služeb. CA v době objednávky zájezdu neví, zda je daný zájezd volný. CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností vzniklých ručním přepisem ceny a informací o zájezdu do databáze serveru. Po přijetí nezávazné objednávky CA ověří, zda je zájezd volný a vytvoří nezávaznou rezervaci u CK, která zájezd pořádá. CA neprodleně informuje zákazníka o době trvání rezervace a kompletní kalkulaci zájezdu. Pokud zákazník objedná zájezd, který je již vyprodaný, CA o této skutečnosti informuje zákazníka a pokud je to možné, nabídne nejpřijatelnější variantu vzhledem k termínu a ceně původně rezervovaného zájezdu. Objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, které jsou rozporné, nesrozumitelné, případně neúplné si CA vyhrazuje právo odmítnout, příp. ponechat bez odpovědi zákazníkovi. Taktéž CA může odmítnout objednávky, které zákazník zasílá opětovně a zaslané nabídky neakceptuje bez udání důvodu, opětovně neuhradí zálohu nebo nezašle zpět podepsanou smlouvu o zájezdu. 

3.2. Obdobným způsobem jako v odst. 3.1. tohoto článku se postupuje v případě, kdy CA nabízí a prodává jednotlivé služby cestovního ruchu (ubytování).

IV. SMLOUVA

4.1. Pokud zákazník souhlasí s kalkulací zájezdu nebo služby a dobou rezervace, zašle CA veškeré údaje nutné pro vyplnění závazné přihlášky /smlouvy. Jakmile CA obdrží od zákazníka tyto údaje, zasílá vyplněný návrh smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí cestovní služby (dále jen „smlouva“) zákazníkovi k podpisu – dle dohody prostřednictvím faxu, e-mailu nebo jako poštovní zásilku. Spolu se smlouvou jsou zasílány pokyny ohledně zaplacení zájezdu nebo služby, způsob převzetí cestovních dokladů, smluvní podmínky CK a ověření pojištění proti úpadku konkrétní CK zajišťující objednaný zájezd. Po obdržení návrhu smlouvy a po jeho podpisu zasílá zákazník neprodleně podepsaný návrh smlouvy zpět do CA. Zákazník je povinen si veškeré údaje ve smlouvě zkontrolovat. Svým podpisem na smlouvě vyjadřuje zákazník souhlas s obsahem smlouvy a také se všeobecnými obchodními podmínkami CA. Svým podpisem potvrzuje mimo jiné také správnost svých osobních údajů ve smlouvě, jakož i skutečnost, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy.

 

V. CESTOVNÍ DOKLADY

5.1. Zasílání cestovních pokynů a dokladů záleží na podmínkách pořádající CA / CK, o kterých je zákazník předem informován. Pokud je to možné, může si zákazník cestovní doklady vyzvednout osobně na pobočce popř. mu jsou zaslány mailem nebo poštou. Zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní doklad. CA doporučuje zákazníkovi ověřit si důležité informace, vízové, bezpečnostní a další podmínky související se vstupem do vybrané země, případně států, které při dopravě do cílové destinace projíždí. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz.

VI. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU NEBO SLUŽBY

6.1. Při zrušení zájezdu nebo služeb jsou zákazníkovi účtovány storno poplatky dle všeobecných smluvních podmínek pořádající CA / CK.

6.2. Pokud se neuplatní zvláštní postup dle odst. 6.1. tohoto článku, platí, že CA i zákazník mají právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí cestovní služby za podmínek uvedených níže. Odstoupení od smlouvy o poskytnutí cestovní služby musí být uskutečněno písemnou formou a musí být doručeno druhé straně.

6.3. CA může od smlouvy o poskytnutí cestovní služby odstoupit jen z důvodu porušení povinnosti zákazníkem. V takovém případě je zákazník dále povinen uhradit CA poplatek ve výši, který je stanoven v tabulce uvedené v odst. 6.4. tohoto článku.

6.4. Zákazník může od smlouvy o poskytnutí cestovní služby odstoupit kdykoliv. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy o poskytnutí cestovní služby, je povinen zaplatit CA odstupné (storno poplatek) v níže uvedené výši, vyjma případů, kdy důvodem odstoupení ze strany zákazníka je porušení povinnosti ze strany CA: 

Dny od doručení odstoupení do nástupu pobytu/počátku poskytnutí služby   -   Odstupné (stornopoplatek)

do 43 a více dnů před nástupem pobytu/počátkem poskytnutí služby   -   10 % smluvní ceny

42 - 29 dnů před nástupem pobytu/počátkem poskytnutí služby   -   50 % smluvní ceny

28 -  3 dny před nástupem pobytu/počátkem poskytnutí služby   -   80 % smluvní ceny

do 2 a méně dnů před nástupem pobytu/počátkem poskytnutí služby nebo jeho nenastoupením   -   100 % smluvní ceny

 

6.5. Odstupné (stornopoplatek) je CA oprávněna jednostranně započíst proti záloze či ceně služby zaplacené zákazníkem. Pokud odstupné (stornopoplatek) převyšuje výši splacené zálohy za služby, je zákazník povinen uhradit rozdíl bez zbytečného odkladu ve prospěch CA.

VII. REKLAMACE

7.1. Uplatnění práva zákazníka z vadného plnění vyplývajícího z odpovědnosti CA za vady poskytnuté jednotlivé služby (dále jen „reklamace“) musí být učiněno písemně a doručeno CA, případně ústně do protokolu v provozovně CA. Při uplatňování reklamace je zákazník povinen uvést jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, datum, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, svou reklamaci řádně zdůvodnit a podle možnosti i průkazně skutkově doložit. Pověřený zástupce CA je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace.

7.2. CA dle zákona neodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Zákazník uplatňuje své reklamační nároky u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy o zájezdu. Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient uplatní reklamaci řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK.

7.3. Právo z odpovědnosti za vadu jednotlivé služby (ubytování), zakoupené na základě smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby, soud nepřizná, nebylo-li uplatněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich čerpání.

7.4. CA je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.5. Uplatní-li zákazník reklamaci, je CA pověřený zástupce povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta. Při vyřízení reklamace bude postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

7.6. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit průvodci či jinému zástupci CA a zástupci dodavatele služby přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.

7.7. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CA (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CA zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

7.8. V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, CA informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory, vyplývající ze smluv uzavřených s CA, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa www.coi.cz.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Osobní údaje návštěvníků serveru www.bontravel.cz a ostatních zákazníků CA jsou chráněny v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, především podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Po zákaznících CA požaduje jen údaje nezbytně nutné k vyřízení jejich objednávky a realizace smluvního vztahu. Odesláním své objednávky či uzavřením smlouvy uděluje zákazník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, cestovní agentuře Bon travel s.r.o., IČ: 061 60 859, se sídlem Nuselská 419/92, PRAHA 4 - MICHLE 140 00 PRAHA 4, jakožto správci, souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování svých osobních údajů v rozsahu této objednávky, a to pro účely poskytování služeb a produktů CA, pro marketingové a obchodní účely CA a jejich obchodních partnerů, případně jinému obdobnému správci, tak výrobků a služeb třetích stran, a to jak pro zasílání nabídek na poskytování služeb a produktů CA poštou, tak emailem. Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Dále zákazník potvrzuje, že byl CA informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, a zejména si je vědom svých práv podle § 12 a § 21 tohoto zákona, tj. poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese CA odvolat, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, jejich likvidaci, atd.

IX. POJIŠTĚNÍ

9.1. Součástí služeb cestovního ruchu CA není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout ze smlouvy o poskytnutí cestovní služby nebo v souvislosti s takovou smlouvou, je právo ČR. Veškeré spory budou rozhodovány před příslušným soudem ČR.

10.2. Tyto Všeobecné smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9. 2017.

bottom of page